10 mars 2007

CUF-motion: Upphovsrätt

Motion till Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstämma i Kalmar 17-20 maj 2007

Om upphovsrätt

Upphovsrätt har de senaste åren intensivt debatterats både i Sverige och utomlands. Kortfattat har upphovsrätten två syften - dels att ge upphovsmannen ensamrätt att under en begränsad tid distribuera, och därmed ha chansen att tjäna pengar på sitt verk, dels den ideella upphovsrätten som inte är tidsbegränsad och skyddar upphovsmannens rätt att erkännnas som upphovsman, exempelvis vid plagiat.

Den tidsrymd som upphovsmannen har ensamrätt till distributionen av sitt verk har flera gånger under hela 1900-talet förlängts - detta trots att modern teknik för både publicering och marknadsföring kraftigt förenklat situationen för upphovsmannen. Den ekonomiska upphovsrättstiden omfattar för närvarande upphovsmannens liv, plus därefter ytterligare 70 år.

Slutligen innebär dagens upphovsrättsbestämmelser dessutom att en s.k. privatkopieringsavgift (tidigare kallad kassettavgift) tas ut på alla inspelningsbara lagringsmedia, såväl analoga som digitala. Exempelvis är avgiften på en CDR-skiva en krona, på en DVDR 3,25 kr. Intäkterna från denna avgift går direkt till den privata intresseorganisationen Copyswede. Denna är inte heltäckande, utan organiserar endast de upphovsrättsinnehavare som är anslutna till STIM eller någon annan organisation som hanterar upphovsrättsfrågor å sina medlemmars vägnar. Fördelningen av pengarna som CopySwede gör kan inte bli annat än orättvis - det saknas på naturliga grunder statistik om vad inspelningsbara lagringsmedia används till. Frånsett att många av dem förmodligen används till helt annat än legitim privatkopiering (otippat är förmodligen olaglig piratkopiering ett stort användningsområde), så är det helt omöjligt att spåra användningen.

Därför yrkar vi på

att CUF verkar för att den ekonomiska delen av upphovsrätten ses över i syfte att minska upphovsrättstiden markant.
att privatkopieringsersättningen avskaffas.

Solna och Vellinge 070310
Magnus Persson, CUF i Edenberga
Erik Hultgren, Södra Skytts CUF

Inga kommentarer: