18 februari 2015

Utvecklingsarbetet i Hagalund fortsätter

Foto: Ulf Holmlund, CC-BY-SA
I måndags tog kommunstyrelsen i Solna nästa beslut i arbetet med utveckling i Hagalund. Det känns spännande att kunna jobba med att utveckla Hagalund på ett sätt som kommer att leda till en mer levande stadsdel med en ännu trevligare känsla och jag ser fram emot det kommande arbetet! En formell detaljplaneprocess inleds med ett programarbete. Som förstudie har det skrivits en utvecklingsstrategi som blev färdig i augusti förra året.

Det är med tanke på det viktigt för mig att poängtera att förslagen i utvecklingsstrategin än så länge är just bara förslag och idéer. Den formella detaljplaneprocessen har bara inletts och det är för alliansen mycket viktigt att arbeta vidare på ett sätt som involverar hagalundarna. I måndags la vi i Alliansen därför ett särskilt yttrande:
Vi är positiva till en utveckling av Hagalund i enlighet med utvecklingsstrategins huvuddrag. Det finns en stor potential att bygga vidare på stadsdelens goda kvaliteter och utveckla området med ny bebyggelse, nya verksamheter, kommunikationer och upprustad stadsmiljö. Det är därför positivt att arbetet med utveckla Hagalund nu kan gå vidare.

I ramen för byggnadsnämndens arbete med att ta fram ett program för Hagalund vill vi betona vikten av att förutsättningslöst pröva förslag om ny bebyggelse i stadsdelen. Som framgår av tjänsteskrivelsen kan utvecklingsstrategins strukturplan fungera som en grund för arbetet, men ytterligare analyser behöver göras för att säkerställa var och i vilken omfattning ny bebyggelse i form av nya bostäder och arbetsplatser är lämplig. Vi vill också betona vikten av att programarbetet fortsatt sker i nära dialog med boende och verksamma i stadsdelen.
Jag var också i söndags på ett möte med Föreningen Ett Levande Hagalund. Mötet var välbesökt - cirka 80 personer deltog under åtminstone delar av mötena. Åsikterna om förslagen som kommit fram hittills i utvecklingsprogrammet var blandade. Det fanns de som höll brandtal för bostadsbyggande så att vi kan ta emot alla inflyttande till Stockholmsområdet, liksom det fanns de som var oroliga över förslaget till en kommande förtätning. Det var även många som såg positivt på en förtätning, men hade funderingar runt utformningen och olika saker.

En sak är därmed tydlig: Det kommer att bli mycket viktigt med en riktigt väl fungerande medborgardialog i arbetet. Än så länge är utvecklingsstrategins synpunktssida fortfarande öppen. Det är bara att gå in och säga vad du tycker! I den formella detaljplaneprocessen kommer det också finnas flera möjligheter: programsamråd, plansamråd och till sist granskning. De flesta detaljplaneprocesser genomgår bara de två sista av dessa.

Personligen är det flera saker som jag tycker extra bra om bland förslagen: En rulltrappa ner till Solna station har varit ett önskemål i Hagalund sedan innan jag flyttade in. Att centrum görs om och vi får chansen att få ett mera levande torg vore en välsignelse, och jag ser också positivt på att vi får en gatutformning på Hagalundsgatan som mindre påminner om en öde motorled i ett parkeringshav. Jag gillar också att "Södra parken" ska utvecklas. Den borde kanske dessutom få ett formellt namn? En del andra idéer som lyfts i utvecklingsstrategin kan man fundera på om de är lika genomtänkta, och de kommer säkerligen i viss mån att omvärderas i det fortsatta arbetet.

I beslutet i måndags fanns också ett särskilt beslut om att delta i arbetet med att ta fram ett stadsmiljöprogram för Hagalund. Det betyder att "min" nämnd har i uppdrag med att arbeta på att stärka gångvägar, gator och parker utformningsmässigt. En kul utmaning! Första steget blir enligt kommunstyrelsens beslut att vi ska arbeta med att skapa en genare trappa mellan Hagalund och Solna station, i det läge man senare har tänkt sig en möjlig rulltrappa. Vi ska också jobba med att förbereda arbetet med att utreda möjligheterna att flytta Kulturskolan till fd Fridhemsskolans lokaler.

Anders har skrivit om ett av de tidigare mötena i arbetet. Mitti har tidigare presenterat strategin. Solna stad, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har skrivit om måndagens beslut.