23 september 2014

Valsummering

Igår kväll var rösterna färdigräknade för de val jag ställde upp i - riksdagen och kommunfullmäktige i Solna. Jag kan efter det summera följande resultat för mig och Centerpartiet i Solna:

 • I landstingsvalet, som ännu inte är färdigräknat, gick vi lokalt fram från 3,4% till 4,0%. Det ser ut som om Stefan Bergström från Sundbyberg på vår lista kniper det nya mandat som Centerpartiet i Stockholms läns landsting ökat med.
Men det är naturligtvis kommunalvalet som intresserat mig mest:
 • Centerpartiet i Solna går från 3,31% till 3,63%.
 • Vi behåller våra två mandat.
 • Vi är det enda borgerliga parti som ökar.
 • Vi går också förbi KD och blir Solnaalliansens tredje största parti.
 • Samt att vi gör det bästa kommunalvalet sedan 1988.
 • Personligen får jag 59 kryss i norra valkretsen och 39 i södra. Det gör att jag blir invald på kryss i norra valkretsen.
Allt i allt - min första valrörelse som förstanamn och sittande kommunalråd. Allt har inte gått som tänkt, men utifrån resultatet ovan kan jag inte konstatera annat än att jag ska vara nöjd med resultatet.

13 september 2014

Stadsbyggnadsnämnderna i Solna och Sundbyberg borde delas

Centerpartiet har den gångna mandatperioden för första gången på mycket länge suttit med i den styrande majoriteten en hel mandatperiod både i Solna och Sundbyberg. Efter att nu ha varit med i fyra år har vi jämfört erfarenheterna från våra bägge städer och ser att vi delar vissa organisatoriska utmaningar med arbetet i Stadsbyggnadsnämnden i våra respektive städer. 

I bägge våra städer har stadsbyggnadsnämnden ansvar för såväl stadsplanering, bygglov och andra tillståndsfrågor, samt förvaltning av gata, park samt stadens egna byggnader. Både min Sundbybergskollega Stefan Bergström och jag tycker att detta är ett för stort ansvarsområde som leder till flera olika målkonflikter som vi anser olämpliga:
 • Vi har i Solna under den gångna mandatperioden i Stadsbyggnadsnämnden utdömt oss själva vite, eftersom vi saknat korrekta bygg- och marklov. Det vore mer logiskt om tillståndsgivningen sköttes i en mer renodlad byggnads- eller tillståndsnämnd avskiljd från stadens fastighetsförvaltning.
 • Eftersom både Solna och Sundbyberg befinner sig i mycket expansiva faser tenderar det politiska arbetet att fokusera starkt på nybyggnationerna. Det lika viktiga arbetet med att löpande underhålla fastigheter, gator och parker tenderar att försummas. Solna har för tillfället inte ordentliga underhålls- och skötselplaner för fastighetsbeståndet. Det saknas också följda skötselplaner för grönmarken.
 • En liten detalj i sammanhanget men ändå relevant: Stadsbyggnadsnämnden är tveklöst en av de tyngsta nämnderna att hantera för de ingående fritidspolitikerna. Flertalet av mötena i Solna tar de fyra timmar som ett möte normalt max ska ta, förutom att nämndshandlingarna ofta är rejält omfattande. När de fortfarande var på papper var det enklare att räkna centimeter än sidor. Både diskussioner och inläsningsarbete blir naturligt koncentrerat till vissa delar av materialet, medan annat får stå tillbaka.
I Solna har det dessutom funnits ett flertal organisatoriska utmaningar. För fyra år sedan saknades stadsbyggnadschef helt, och det har naturligtvis inte varit bra för organisationen. Felanmälan och mottagande av synpunkter har också varit en stor svaghet. Flera styrande dokument som har lovats i senaste valet och under mandatperioden är ännu inte färdiga. Som exempel kan nämnas grönplanen och cykelplanen, varav ingendera är så framarbetade så att de kan anses i närheten av färdiga i dagsläget. Att ha en ordentlig plan för de politiska prioriteringarna över åtgärder tycker jag är alldeles nödvändigt i frågor som är så intressanta för allmänheten som stadsbyggnadsfrågorna. Det totala politiska ansvaret för stadsbyggnadsfrågorna är mycket stort och tungt.

Sammantaget är vår åsikt att det varken i Solna eller Sundbyberg är rimligt att hantera samtliga stadsbyggnadsfrågor i en enda nämnd, utan att de bör delas upp på flera nämnder. Då kan vi få en tydlig uppdelning av det politiska ansvaret: mellan stadsplanering och myndighetsutövning/tillståndsgivning, nyexploatering och underhåll. Det leder också till ett tydligt ansvar för underhållsfrågorna, något vi vet att många av våra väljare inte anser skötts till belåtenhet.

12 september 2014

Fler cykelbanor, färre bilköer

Igår eftermiddag bestämde vi i Centerpartiet i Solna oss för att ge oss ut och cykelkampanja i Solna. Vi passerade bland annat Solna centrum, Västra skogen och Huvudsta centrum. Vårt sjättenamn på listan Axel redigerade efter övningen ihop en snygg reklamfilm som kan ses nedan:

 

03 september 2014

Vi vill ha 200 nya ungdomsbostäder i Hagalund

Solna stad har det senaste året jobbat särskilt inriktat med två utvecklingsprojekt: Bergshamrastrategin och Hagalundsstrategin. Syftet har varit att förbättra stadsbilden, ge nytt liv till stadsdelarna och hitta lägen för nya bostäder. Från den senare släpptes det första förslaget i lördags i samband med Hagalundsdagen.

Förslagen är flera:
 • En ny trappa direkt från Solna station upp till Hagalund, på sikt rulltrappa när det byggs hus på platsen
 • Ett nytt gångstråk raka vägen mellan Solna station och Solna centrum som korsar Hagalundsgatan i plan
 • Storleken på torget minskas och man får nya butiker mot Hagalundsgatan
 • 1100-1800 nya bostäder
 • Kontor vid Solna station
 • Knyta ihop Hagalundsgatan med Södra långgatan så trafiken blir genomgående
 • Parken i söder rustas och kompletteras med fritidsaktiviteter som bollplan.
Jag själv ser mycket positivt på grunddragen i förslaget, och tror att det kan innebära ett rejält lyft för Hagalund! Det väver också tydligt samman Solna och gör det enklare att förstå hur stadsväven hänger ihop. Det är många gånger jag fått frågor vid Solna centrum hur man hittar till Solna station och vice versa, och tyvärr har svaret oftast varit "ta bussen". Att ha ett tydligt och skyltat gångstråk gör nog att fler väljer att promenera sträckan och passera Hagalund på vägen. Även cykelvägarna knyts ihop lite bättre med förslaget.

Det är viktigt att komma ihåg att förslaget är bara ett förslag, och inte ett helt färdigt sådant. Jag tycker det är riktigt kul att se att man aktivt arbetar med webbdialog runt förslaget, utöver traditionella möten i stadsdelen. Förhoppningsvis gör det att man når ut till fler. Jag hoppas också att det kan komma in riktigt många intressanta synpunkter och smarta förbättringsförslag, det enda jag vet riktigt säkert är att det inte kommer att bli exakt som förslaget nu ser ut. In och tyck till!

Själv har jag och Centerpartiet lanserat tanken att Hagalund är ett lämpligt område för ungdomsbostäder. Vi vill att 200 av de bostäder som byggs i området ska vara av just den typen. Jag ser också gärna att man satsar på stadsodling - på söderslänten ner mot Solna centrum skulle man mycket väl kunna anlägga terrasserade odlingar som drar nytta av slänten, och samtidigt motverka erosion vid regnfall.