16 december 2014

Budgeten för Solna reviderad av Alliansen

Vid novembersammanträdet skedde i Solna det motvända som hände i riksdagen: alliansens förslag till budget föll och istället gick socialdemokraternas budget igenom.

Inför budgetfullmäktige den 24/11 fanns det fyra förslag till budget, från vardera Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Under debatten vid mötet framförde Sverigedemokraterna tydligt att de avsåg att rösta på budgeten från (s). Bergshamrapartiet sa tidigt att man tänkte avstå från att rösta.

Vid omröstning röstade de 7 partierna på sina vardera egna förslag. Bergshamrapartiet och Sverigedemokraterna begärde då votering. Alliansens förslag var huvudförslag och Socialdemokraternas blev motförslag. Vid voteringen valde sedan Alliansen att rösta på sitt förslag, och samtliga övriga partier (s, mp, v, sd, bep) valde att lägga sina röster på Socialdemokraternas budget. Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde alltså att rösta emot sina egna förslag istället för att exempelvis lägga ner sina röster. Följden blev att kommunfullmäktige antog en socialdemokratisk budget.

Av flera anledningar konstaterades snabbt att den socialdemokratiska budgeten inte användbar att styra staden efter. Den saknade utblick över åren 2016-2017, vilket krävs enligt lag, den saknade målstruktur för staden, och den byggde siffermässigt på att de flesta av stadens taxor skulle revideras, något som (s) hade undlåtit att ta med i sitt förslag. Med andra ord fanns det snabbt en politisk enighet över blockgränserna om behovet av en revidering för att säkerställa att staden ska kunna styras ordentligt.

Efter att vi alla satt oss ner kunde vi redan igår kväll hantera ett budgetrevideringsärende på fullmäktige. Egentligen var alliansens tidigare avsikt att avvakta budgetprocessen på riksnivå och göra en budgetrevidering tidigt 2015 med tydligare politiska prioriteringar, med ett tydligare ekonomiskt underlag från budgetarbetet i riksdagen. Efter att vi haft vårt budgetfullmäktige i november har ju som bekant budgetprocessen även på riksnivå inte gått helt som de styrande tänkt. Eftersom det funnits behov att ompröva budgeten har vi helt enkelt tagit vår revidering tidigare. Vi i alliansen har tagit till oss en del förslag som vi själva också delar; främst en tydlig satsning på skola och förskola. Många av de förslag som lades fram av Socialdemokraterna var också redan tidigare lyfta av de borgerliga partiernas valmanifest, exempelvis övergripande arbete med trafiken, kemikalieplan och tydligt grepp vad gäller underhåll av stadens byggnader och fastigheter. Med det ser vi fram mot det kommande verksamhetsåret.

Läs även: Anders

21 november 2014

Nomineringarna för Centerpartiet i Solna

I onsdags kväll hade vi i Centerpartiet i Solna medlemsmöte för behandling av nomineringar till nämnder och styrelser inom Solna stad. Jag ser starkt fram mot att jobba ihop med ett riktigt bra gäng under de kommande åren!
 
Församling Position Person
Kommunfullmäktige Ledamot Magnus Persson

Ledamot Anna Lasses

Ersättare Martin Karlsson

Ersättare Paul Westin
Kommunstyrelsen Kommunalråd* Magnus Persson
Byggnadsnämnden Ledamot Malin Borg
Tekniska nämnden Ordförande Magnus Persson
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot Anna Lasses
Kompetensnämnden Ledamot Peder Kargl
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot Axel Östlund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförande** Anna Lasses
Socialnämnden Ledamot Ebtisam Aldebe
Omvårdnadsnämnden Ledamot Martin Karlsson
Arvodeskommittén 2:e v. ordförande Monica Eriksson

Ersättare Jörgen Palmgren
Internationella kommittén Ledamot Axel Östlund
Likabehandlingskommittén Ledamot Paul Westin
Kommunrevisionen Revisor Anders Palm
Valnämnden Ledamot Jörgen Palmgren

Ersättare (vakant)
Överförmyndarnämnden Ersättare Marcela Arosenius
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot Staffan Löfmark
Kommunala pensionärsrådet Ledamot Jörgen Palmgren
Kommunala trygghetsrådet Ledamot Ingemar Andersson
Signalisten Ledamot Anders Karlsson
Råsunda Förstad Vice ordförande Magnus Persson
Överjärva Gård Ordförande Monica Ericsson
Solna Vatten Ledamot Lina Thunman
Kommunförbundet Stockholms län Ombud Magnus Persson
Norrenergi Ersättare Paul Westin
Norrvatten Ombud Magnus Persson
Solna tingsrätt Nämndeman Kathrin Schildt
Nämndeman Eva-Britt Sandlund

* Centerpartiets kommunalråd är även gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen.
** Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ordförande är ombud till Mälarens Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund samt Östra Sveriges luftvårdsförbund.

I landstinget har dessutom Eva-Britt Sandlund sedan tidigare tagit plats som ersättare både i landstingsfullmäktige och Patientnämnden.

12 november 2014

Centerpartiet tar mer plats i Solna

Sedan ett tag har resultatet från förhandlingarna om styret i Solna blivit offentligt. För oss i Centerpartiet, som var enda alliansparti som ökade, kan man se en hel del trevliga nyheter. Vi tar hand om flera ordförandeposter:
 • Ordförande i Tekniska nämnden
 • Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Vice ordförande i Råsunda förstad
 • Ordförande i Överjärva gård
 • 2:a vice ordförande i Arvodeskommittén
Jag är nöjd med förhandlingsresultatet - och kan konstatera att Centerpartiet tar mer plats i solnapolitiken än på flera decennier. Förra mandatperioden hade vi som jämförelse bara två vice ordförandeposter: i Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt i Bostadsstiftelsen Signalisten.

Vi kan också glädja oss åt att våra partimedlemmar som kommer sitta i de stora facknämnderna samtliga kommer att sitta på ordinarie mandat och att vi även får insyn på nya platser: de tre kommunala råden, Solna Vatten, Norrenergi och Norrvatten.

Just nu pågår arbetet för fullt inom Centerpartiet med nomineringarna till de olika posterna, som ska beslutas på ett medlemsmöte 19 november nästa vecka. Helt officiellt blir resultatet sedan efter det formella beslutet i kommunfullmäktige den 25 november. Ett par positioner har personer valts till redan på första fullmäktige i oktober - det gäller kommunstyrelsen, revisionen samt arvodeskommittén.

Hela listan med uppdrag nedan efter resultat från kommunvalet samt förhandlingarna:

Församling Position Person
Kommunfullmäktige Ledamot Magnus Persson

Ledamot Anna Lasses

Ersättare Martin Karlsson

Ersättare Paul Westin
Kommunstyrelsen Kommunalråd* Magnus Persson
Byggnadsnämnden Ledamot
Tekniska nämnden Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kompetensnämnden Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförande**
Socialnämnden Ledamot
Omvårdnadsnämnden Ledamot
Arvodeskommittén 2:e v. ordförande Monica Eriksson

Ersättare Jörgen Palmgren
Internationella kommittén Ledamot
Likabehandlingskommittén Ledamot
Kommunrevisionen Revisor Anders Palm
Valnämnden Ledamot

Ersättare
Överförmyndarnämnden Ersättare
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
Kommunala trygghetsrådet Ledamot
Signalisten Ledamot
Råsunda Förstad Vice ordförande
Överjärva Gård Ordförande
Solna Vatten Ledamot
Kommunförbundet Stockholms län Ombud
Norrenergi Ersättare
Norrvatten Ombud
Solna tingsrätt Nämndeman
* Centerpartiets kommunalråd är även gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen.
** Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ordförande är ombud till Mälarens Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund samt Östra Sveriges luftvårdsförbund.

16 oktober 2014

Grattis till Centerpartiets nya yngsta kommunalråd

Jag har, om jag inte alldeles tagit fel på mina kollegor över landet, varit Centerpartiets yngsta kommunalråd från att jag valdes i våras fram till valet. Det har visserligen funnits ett par yngre gruppledare men vad jag vet ingen med kommunalrådstitel. Eftersom jag ändå passerat 30-strecket känns det nu väldigt trevligt att lämna över rollen som yngst kommunpamp i partiet till en ny person som är bara 20 år gammal: Jonny Cato Hansson som i sin första valrörelse som kandidat gått in som förstanamn för Centerpartiet i Helsingborg, lyft partiet hela vägen in i fullmäktige från att ha stått utanför förra mandatperioden, och höstat hem två mandat. Nu är förhandlingarna i Helsingborg klara hos de blågröna (alliansen+MP), och resultatet är att Jonny tar sig in även i kommunstyrelsen, får en kommunalrådspost och kommer att få reellt inflytande över politiken. Tidigare besked har redan gett Centerpartiet ordförandeskap i Vård- och omsorgsnämnden samt Helsingborgshem. Ett stort grattis och lycka till!


23 september 2014

Valsummering

Igår kväll var rösterna färdigräknade för de val jag ställde upp i - riksdagen och kommunfullmäktige i Solna. Jag kan efter det summera följande resultat för mig och Centerpartiet i Solna:

 • I landstingsvalet, som ännu inte är färdigräknat, gick vi lokalt fram från 3,4% till 4,0%. Det ser ut som om Stefan Bergström från Sundbyberg på vår lista kniper det nya mandat som Centerpartiet i Stockholms läns landsting ökat med.
Men det är naturligtvis kommunalvalet som intresserat mig mest:
 • Centerpartiet i Solna går från 3,31% till 3,63%.
 • Vi behåller våra två mandat.
 • Vi är det enda borgerliga parti som ökar.
 • Vi går också förbi KD och blir Solnaalliansens tredje största parti.
 • Samt att vi gör det bästa kommunalvalet sedan 1988.
 • Personligen får jag 59 kryss i norra valkretsen och 39 i södra. Det gör att jag blir invald på kryss i norra valkretsen.
Allt i allt - min första valrörelse som förstanamn och sittande kommunalråd. Allt har inte gått som tänkt, men utifrån resultatet ovan kan jag inte konstatera annat än att jag ska vara nöjd med resultatet.

13 september 2014

Stadsbyggnadsnämnderna i Solna och Sundbyberg borde delas

Centerpartiet har den gångna mandatperioden för första gången på mycket länge suttit med i den styrande majoriteten en hel mandatperiod både i Solna och Sundbyberg. Efter att nu ha varit med i fyra år har vi jämfört erfarenheterna från våra bägge städer och ser att vi delar vissa organisatoriska utmaningar med arbetet i Stadsbyggnadsnämnden i våra respektive städer. 

I bägge våra städer har stadsbyggnadsnämnden ansvar för såväl stadsplanering, bygglov och andra tillståndsfrågor, samt förvaltning av gata, park samt stadens egna byggnader. Både min Sundbybergskollega Stefan Bergström och jag tycker att detta är ett för stort ansvarsområde som leder till flera olika målkonflikter som vi anser olämpliga:
 • Vi har i Solna under den gångna mandatperioden i Stadsbyggnadsnämnden utdömt oss själva vite, eftersom vi saknat korrekta bygg- och marklov. Det vore mer logiskt om tillståndsgivningen sköttes i en mer renodlad byggnads- eller tillståndsnämnd avskiljd från stadens fastighetsförvaltning.
 • Eftersom både Solna och Sundbyberg befinner sig i mycket expansiva faser tenderar det politiska arbetet att fokusera starkt på nybyggnationerna. Det lika viktiga arbetet med att löpande underhålla fastigheter, gator och parker tenderar att försummas. Solna har för tillfället inte ordentliga underhålls- och skötselplaner för fastighetsbeståndet. Det saknas också följda skötselplaner för grönmarken.
 • En liten detalj i sammanhanget men ändå relevant: Stadsbyggnadsnämnden är tveklöst en av de tyngsta nämnderna att hantera för de ingående fritidspolitikerna. Flertalet av mötena i Solna tar de fyra timmar som ett möte normalt max ska ta, förutom att nämndshandlingarna ofta är rejält omfattande. När de fortfarande var på papper var det enklare att räkna centimeter än sidor. Både diskussioner och inläsningsarbete blir naturligt koncentrerat till vissa delar av materialet, medan annat får stå tillbaka.
I Solna har det dessutom funnits ett flertal organisatoriska utmaningar. För fyra år sedan saknades stadsbyggnadschef helt, och det har naturligtvis inte varit bra för organisationen. Felanmälan och mottagande av synpunkter har också varit en stor svaghet. Flera styrande dokument som har lovats i senaste valet och under mandatperioden är ännu inte färdiga. Som exempel kan nämnas grönplanen och cykelplanen, varav ingendera är så framarbetade så att de kan anses i närheten av färdiga i dagsläget. Att ha en ordentlig plan för de politiska prioriteringarna över åtgärder tycker jag är alldeles nödvändigt i frågor som är så intressanta för allmänheten som stadsbyggnadsfrågorna. Det totala politiska ansvaret för stadsbyggnadsfrågorna är mycket stort och tungt.

Sammantaget är vår åsikt att det varken i Solna eller Sundbyberg är rimligt att hantera samtliga stadsbyggnadsfrågor i en enda nämnd, utan att de bör delas upp på flera nämnder. Då kan vi få en tydlig uppdelning av det politiska ansvaret: mellan stadsplanering och myndighetsutövning/tillståndsgivning, nyexploatering och underhåll. Det leder också till ett tydligt ansvar för underhållsfrågorna, något vi vet att många av våra väljare inte anser skötts till belåtenhet.

12 september 2014

Fler cykelbanor, färre bilköer

Igår eftermiddag bestämde vi i Centerpartiet i Solna oss för att ge oss ut och cykelkampanja i Solna. Vi passerade bland annat Solna centrum, Västra skogen och Huvudsta centrum. Vårt sjättenamn på listan Axel redigerade efter övningen ihop en snygg reklamfilm som kan ses nedan:

 

03 september 2014

Vi vill ha 200 nya ungdomsbostäder i Hagalund

Solna stad har det senaste året jobbat särskilt inriktat med två utvecklingsprojekt: Bergshamrastrategin och Hagalundsstrategin. Syftet har varit att förbättra stadsbilden, ge nytt liv till stadsdelarna och hitta lägen för nya bostäder. Från den senare släpptes det första förslaget i lördags i samband med Hagalundsdagen.

Förslagen är flera:
 • En ny trappa direkt från Solna station upp till Hagalund, på sikt rulltrappa när det byggs hus på platsen
 • Ett nytt gångstråk raka vägen mellan Solna station och Solna centrum som korsar Hagalundsgatan i plan
 • Storleken på torget minskas och man får nya butiker mot Hagalundsgatan
 • 1100-1800 nya bostäder
 • Kontor vid Solna station
 • Knyta ihop Hagalundsgatan med Södra långgatan så trafiken blir genomgående
 • Parken i söder rustas och kompletteras med fritidsaktiviteter som bollplan.
Jag själv ser mycket positivt på grunddragen i förslaget, och tror att det kan innebära ett rejält lyft för Hagalund! Det väver också tydligt samman Solna och gör det enklare att förstå hur stadsväven hänger ihop. Det är många gånger jag fått frågor vid Solna centrum hur man hittar till Solna station och vice versa, och tyvärr har svaret oftast varit "ta bussen". Att ha ett tydligt och skyltat gångstråk gör nog att fler väljer att promenera sträckan och passera Hagalund på vägen. Även cykelvägarna knyts ihop lite bättre med förslaget.

Det är viktigt att komma ihåg att förslaget är bara ett förslag, och inte ett helt färdigt sådant. Jag tycker det är riktigt kul att se att man aktivt arbetar med webbdialog runt förslaget, utöver traditionella möten i stadsdelen. Förhoppningsvis gör det att man når ut till fler. Jag hoppas också att det kan komma in riktigt många intressanta synpunkter och smarta förbättringsförslag, det enda jag vet riktigt säkert är att det inte kommer att bli exakt som förslaget nu ser ut. In och tyck till!

Själv har jag och Centerpartiet lanserat tanken att Hagalund är ett lämpligt område för ungdomsbostäder. Vi vill att 200 av de bostäder som byggs i området ska vara av just den typen. Jag ser också gärna att man satsar på stadsodling - på söderslänten ner mot Solna centrum skulle man mycket väl kunna anlägga terrasserade odlingar som drar nytta av slänten, och samtidigt motverka erosion vid regnfall.

28 augusti 2014

Grönplanen återremitterad i SBN

Lars Johansson, tidigare stadsträdgårdsmästare i Solna, gjorde ett hästjobb på det ungefär år han var här. Tyvärr fick han ett jobberbjudande som enhetschef på SLU - och såna erbjudanden säger man inte nej till. En av de saker han tog tag i under året var att ta fram ett förslag till grönplan för Solna, som var ute på remiss före sommaren. Igår kom ärendet åter upp i nämnden med en reviderad grönplan. Efter att ha läst ärendet, även efter det faktum att grönplanen kommer att delas i en övergripande del som beslutas av kommunfullmäktige och lokala delar för varje stadsdel, kändes dokumentet mycket vekare än det förra. Vid en noggrann kontroll mellan versionerna konstaterade jag också att så verkligen var fallet:
 • Alla kartor hade helt fallit bort
 • Flera mål hade strukits
 • Och förslag till fyra stadsövergripande utredningar hade helt fallit bort:
  • skötselplaner för all naturmark
  • utredning för stärkning av ekologiska samband
  • utredning som studerar bristområden på våtmarker med förslag på nya
  • utredning/inventering av lämpliga platser för stadsodling.
Alla dessa punkter bidrog till att göra dokumentet mycket slagkraftigare, och var en viktig del av remissutgåvan som var uppskattad. Punkten om underhållsplaner för all naturmark är så stor att den är del i ett av våra valaffischbudskap för Centerpartiet ("Försköna parker och grönområden").

Jag tillsammans med resten av alliansen la därför ett återremissyrkande på grönplanen. Jag kände själv att jag inte kunde tillstyrka dokumentet som det såg ut, det hade tappat för mycket i kvalitet och slagkraftighet. Vi vill ha en bra grönplan, hellre än att stressa fram den så att den blir klar innan valet. Jag och Centerpartiet vill inte stå för att ha politiska styrdokument som är lösa i kanterna och veka - om något är politiskt prioriterat är det också viktigt att genomföra det på ett bra sätt.

26 augusti 2014

Bokslut för cykelfrågorna under mandatperioden

Centerpartiet i Solna gick 2010 till val på att det skulle göras tydliga satsningar på cykel. En del har också hänt, men inför valet kan jag också konstatera att vi i Alliansen inte nått upp till de ambitioner vi hade när mandatperioden började. För att ha ett genomtänkt arbete med frågorna har Solna stad jobbat med att ta fram en cykelplan i två delar: en nulägesinventering och en åtgärdsplan. Tyvärr kan jag inför morgondagens möte i Stadsbyggnadsnämnden konstatera att vi inte nått så långt som vi velat under mandatperioden. Cykelplanens första del har visserligen varit ute på remiss, men vi har inget slutgiltigt beslut för den innan valdagen. Den andra delen har jag som politiker överhuvudtaget inte sett till än. Det kan jag personligen inte vara nöjd med, utan kan bara konstatera att jag borde ha tryckt på ännu mer i frågan.

Samtidigt finns det annat att vara gladare över. Vi har nu fem hyrcykelstationer, och vid valstugan ser jag att den vid Solna centrum används hyfsat flitigt. Vi har vår första offentliga cykelpump och arbetet med cykelplanen har ändå väckt liv i frågan. Jag och flera med mig har i Stadsbyggnadsnämnden tydligt punktmarkerat cykelfrågorna i olika konkreta projekt. Personligen kan jag exempelvis ta på mig att Kolonnvägen inte stängdes av för cyklister under bygget av Signalbron. Kolonnvägen är ju regional cykelled för all trafik mellan Stockholm/Solna och Sollentuna/Kista, och det är beklagligt att senare byggprojekt som inte gått hela vägen upp till nämnden inte behandlats helt på samma sätt. Även den politiska diskussionen har förändrats: cykel ses som ett transportmedel som behöver planeras för på ett helt annat sätt än tidigare.

En sak som jag är riktigt glad över är att vi för första gången på länge, om någonsin, har en dedikerad budgetpost för cykelsatsningar i kommunen. Visserligen har det bara varit 1 miljon vardera under innevarande och kommande år, men det är ändå en bra början och markering. Jag och Centerpartiet hoppas under kommande mandatperiod permanenta och utöka den satsningen.

I söndags var jag tillsammans med min partivän Anita inbjudna till en cykeltur i Solna som arrangerades av Linus Yng. Mycket informativt och intressant. Även om jag kände till en god andel av problemen redan så är det ändå bra att få verklighetskontakt som politiker. Cykelturen kunde inte annat än bekräfta den bild jag redan hade. Vi har mer jobb kvar.

22 augusti 2014

Vänsterpartiet vägrar svara: vad händer med välfärdsföretagen?

Tidigare idag hade jag en snabb debatt med Ali Esbati på Facebook med anledning av att Vänsterpartiet vill ha bort alla vinstuttag i välfärdssektorn inom 3 år. Jag undrade kort och gott: vad kommer hända med de vinstdrivande företagen i välfärdssektorn efter 2017? Inlösning? Konfiskering? Konkurs?

Sin vana trogen vägrade Ali att ge ett direkt svar på frågan. Den enda utväg han gav var att ombilda till aktiebolag med begränsat vinstuttag, något han tydligt vet att alla de som lagt ner själ, tid och pengar i sina verksamheter kommer vilja göra. Det enda som var klart var att han inte ville använda skattepengar. Implikationen är att företagen antingen kommer få gå i konkurs eller avvecklas på ett ordnat sätt. Jag antog nämligen att uttrycklig konfiskering inte stod på agendan, och hoppas det inte är alltför naivt av mig. Värdeförstöringen detta kommer att betyda bryr han sig inte om. Han verkar inte heller fundera över den offentliga sektorns utmaning att bygga ut i samma takt som mängden privat verksamhet misnkar.

Om Vänsterpartiet får som de vill har jag en uppmaning till de anställda i välfärdsföretagen: siste man eller sista kvinna, vänligen släck lyset.

21 augusti 2014

Bro över Ålkistan i vår tid?

Ibland fastnar de förslag man som politiker lägger helt i de byråkratiska kvarnarna. Som samhällsintresserad allmänhet är det alltid en utmaning att förstå varför det tar så lång tid, ibland flera år. Ibland är det dock ännu värre, ibland är det till och med svårt att förstå för oss politiker varför det ska behöva ta så lång tid.

Så är det med ett förslag som las av Monica Eriksson, ordförande för Centerpartiet i Solna. Under 2006-2010 satt hon i kommunfullmäktige. Sedan har hon överlämnat stafettpinnen vad gäller det politiska ansvaret för Centerpartiet till en yngre generation. De förslag hon la under sin tid i fullmäktige som motioner har ändå efter ett tag fått effekt på vad som sker i staden - vi har en ny grönplan på gång, hyrcykelsystem är infört mm. Ett förslag är ändå kvar: att bygga en gångbro vid Ålkistan mellan Bergshamra och Norra Djurgården i Stockholm, så att det blir enklare att promenera runt Brunnsviken utan att behöva gå precis bredvid den starkt trafikerade Roslagsvägen. Det förslaget la hon 2008, för sex år sedan. Inte ens jag som politiker förstår riktigt hur det kunnat ta så lång tid att svara på frågan om förslaget bör bli verklighet eller inte. Jag nås dock av nyheter från Anders: Länsstyrelsen ska samordna arbetet. Jag hoppas innerligen att de ska få mer fart på arbetet än det har varit när det leddes av Solna.

Ett intressant förslag för Bergshamra

Bergshamraborna har länge känt sig lite vid sidan av resten av Solna. Man har upplevt Bergshamra centrum som slitet, servicen har sakta försvunnit stadsdelen eftersom den inte burit sig ekonomiskt. Samtidigt skärs stadsdelen bokstavligen mitt itu av den mycket bullriga Bergshamravägen som mycket effektivt förtar de stora gröna värden som annars finns där. Signalisten har också tidigare arbetat med att försöka utveckla arbetet med

Det var utgångspunkten till att man förra året tog beslut om att göra ett rejält omtag. Bergshamrastrategin, med webbdialog, torgmöten, och analyser. Uppdraget var att titta över Bergshamras utvecklingsmöjligheter, bland annat genom att pröva en överdäckning och kompletterande bebyggelse.

Rapporten från arbetet är riktigt intressant! Man föreslår en ny överdäckning mellan de två tunnelbaneuppgångarna och If-huset. Det går visserligen inte att bygga bostäder på överdäckningen, men bullerdämpningen kommer att leda till att bostäder blir möjliga i nya lägen. Man knyter dessutom ihop norra och södra Bergshamra med en helt ny gata som kommer binda samman stadsdelarna och underlätta för gående och cyklister, både genom att minska avstånden och göra det lättare att orientera sig. Förslaget innebär också att komplettera med bostäder längs Björnstigen så att den får mer stadskänsla. Förslagen respekterar ändå småstadsskalan i Bergshamra i våningstal och exploateringsgrad. Att byta ut lågt exploaterad mark som parkeringsplatser till riktiga stadskvarter leder också till nya bostäder, tryggare gatumiljö, och att servicen i stadsdelen bättre kan upprätthållas. Spännande!

Det är också det första riktigt realistiska och tydligt finansierade förslaget till överdäckning i Bergshamra som kommit fram. Det är ett mycket viktigt faktum att vi nu med säkerhet vet att det går att göra en överdäckning i Bergshamra. Tidigare förslag har alla fallit på att det inte funnits pengar att genomföra dem. Att förtäta

För alla Solnabor är det också viktigt med kontakt till det gröna och parker. Förslaget innebär att den södra delen av torget parkifieras, "Biblioteksparken". Det tror jag skulle vara ett lyft för en idag ganska ödslig plats där få vistas. Man får också en ny park på överdäckningen och skapar ett parkstråk ner mot den populära Tivoliudden. Kvadratmeter för kvadratmeter så betyder förslaget visserligen att mängden grönyta minskas, men det är nästan uteslutande bullerstörd eller liknande ytor som försvinner, och det som tillkommer är attraktiva parker. Det är ett byte jag kan känna mig nöjd med.

Med det sagt så är det en mycket översiktlig rapport. Man behöver fortfarande jobba vidare med innehållet. Det är ganska troligt att vissa delar av bebyggelsen inte helt blir av - det krävs exempelvis att alla berörda fastighetsägare är villiga att faktiskt bygga något på marken som berörs. Det kommer säkert behöva göras justeringar av förslaget, men som helhetssyn är jag personligen starkt positiv. Jag hoppas bara att huvuddragen också kommer att bli verklighet.

14 augusti 2014

Efterlängtad omstart

Min blogg har varit fasligt försummad. Jag har skrivt avhandling, disputerat, haft en post-doc-tjänst och funderat väldigt mycket över min framtid under tiden. Bloggen har under tiden helt fått ligga i träda och försakas.

I våras blev det också tydligare vad jag gör på sikt. Då avgick nämligen Anna som då var kommunalråd i Solna för Centerpartiet av privata skäl. Jag och några fler tillfrågades med kort varsel och det var jag som blev vald. Våren blev stressig, jag behövde avveckla min postdoc-tjänst parallellt med jobb både inom ICES och ESPRESSO (Scania). Nu när det är val tänker jag ändå börja få liv i bloggen igen, och låta den fortleva över valet och vidare, förhoppningsvis i exakt samma roll som jag fick i våras.

Med det sagt - det långa uppehållet har gjort att bloggens utseende inte längre kändes lika fräscht. Jag har nu designat om den och känner mig ganska nöjd med resultatet. Återstår att revidera länklistan till höger, men om ni hittar andra buggar än så, påpeka dem gärna!