10 september 2012

Centerpartiet vill ha cykelplan i Solna

Vi har i Centerpartiet i Solna länge diskuterat cykelfrågorna. Vi har också pratat med medborgare och cyklister som på goda grunder undrat om det inte går att göra bättre än det görs. Det tycker vi också. Det finns gott om cykelvägar, men de är inte ordentligt hopkopplade och skyltningen brister i tydlighet. Det finns inte en tydlig vision för hur eller vad som ska byggas ut eller förbättras på sikt (eller om den uttryckliga ambitionen kanske bara är att underhålla det nät som finns?). Det märks tydligt i Cykelfrämjandets ranking som i april la oss på jumboplats i Storstockholm tillsammans med Stockholms stad (som har mycket sämre fysiska förutsättningar och relativt sett ett mindre välutbyggt cykelvägnät).

För att råda bot på det tror vi att det är viktigt att försöka få fram en övergripande tanke för cykeltrafiken i Solna, något som inte funnits på länge. Vi vill därför att kommunen jobbar med att ta fram en cykelplan i samband med arbetet med ny översiktsplan. En cykelplan kan få cykeltrafiken att på sikt få både bättre framkomlighet och säkerhet. En cykelplan kan tydliggöra vilka förväntningar medborgare och andra genomfartscyklister ska ha på kvaliteten, och också tydliggöra vilket ansvar exempelvis byggfirmor har när deras projekt försämrar framkomligheten. Vill vi göra satsningar som förbättrar cykelvägnätet är det viktigt att det sker genomtänkt. För att kunna ha en genomtänkt vision krävs en tydlig bild av nuläget, en tydlig målbild och en långtidsplan om vad som ska ske på vägen. Det har vi inte än när det gäller cykelfrågor i Solna.